Bizalmi vagyonkezelés————————————www.trustproperty.hu

Az ingatlan adásvételt biztosító foglaló
október 16, 2019

Bizalmi vagyonkezelés
Az új Ptk. 2014-ben a magyar magánjogban eddig nem szabályozott ismeretlen jogintézményt vezetett be
a szerződési jogba, a bizalmi vagyonkezelési szerződést. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának
alapgondolata, hogy a tulajdonosi pozíció és a tulajdon tárgyával való rendelkezés, annak hasznosítása
nemcsak a tagoktól elkülönült jogalanyisággal létrehozott gazdasági társaság, hanem a jóval
rugalmasabb szerződéses konstrukció útján is biztosítható. A vagyonkezelés a jogviszony rugalmas
szabályrendszere, a vagyonrendelők széleskörű igényei, és a rendelt vagyon sokfélesége miatt lehet aktív,
illetőleg passzív vagyonkezelés.
A bizalmi vagyonkezelés mindenki számára elérhető gyakorlati alkalmazásának egyik lehetséges
változata az üzletszerűség fogalmi körén kívül eső ún. eseti jellegű bizalmi vagyonkezelés. Ez
praktikusan azt jelenti, vagy azt jelentheti, hogy a vagyonrendelő tulajdonosnak nem szükséges
bizalmi vagyonkezelő vállalkozás közreműködését igénybe vennie. Az eseti jellegű bizalmi
vagyonkezelés esetén az is elképzelhető és megvalósítható, hogy a tulajdont ne kelljen más személyre
átruháznia a vagyonrendelő tulajdonosnak. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, azaz a bizalmi
vagyonkezelési jogviszony szerződéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal hozható létre. Olyan jogi
konstrukció is megengedett, melyben a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik. Az sem
kizárt, hogy ugyanaz a személy töltse be a vagyonrendelői, vagyonkezelői és kedvezményezetti
pozíciót is, azzal a megszorítással, hogy a vagyonrendelő nem lehet kizárólagos kedvezményezett. A
vagyonrendelő személyét a Ptk. nem részletezi és semmiféle korlátozást nem tartalmaz a tekintetben,
hogy ki lehet vagyonrendelő. Ebből következően vagyonrendelő lehet természetes személy vagy jogi
személy. A rendelt vagyon gyakorlatilag bármi lehet, amennyiben annak átruházására jogi lehetőség van.
Tipikusan a kezelt vagyon körébe tartozhat: ingatlan, ingóságok, társaságbeli részesedés, pénz, értékpapír,
különböző jogok, követelések.
Cégünk többek között olyan vagyonrendelő tulajdonosok jelentkezését várja, akik/amelyek a fentebb
részlegesen bemutatott speciális jogintézmény alkalmazásával, azon belül a bizalmi vagyonkezelési
jogviszony létrehozásával kívánják ingatlan-vagyonukat hasznosítani, vagy éppen megőrizni a jövőben
velük szemben esetlegesen fellépő akár már meglévő hitelezőikkel szemben, különös figyelemmel a
közelgő európai gazdasági válságra.
Cégünk, szükség és igény szerint, – a kezdeti lépésként szükségszerűen előforduló befektetési
tanácsadáson túlmenően – a vagyonrendelő megbízásából, mint (képviselő) PROTEKTOR őrködik a
létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony felett.